ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ฉลากเบอร์ 5


2020-04-03 15:09:46

    ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง คือ ฉลากที่แสดงค่าประสิทธิภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์ โดยค่าประสิทธิภาพที่ปรากฏบนตัวฉลาก เป็นค่า ประสิทธิภาพที่ได้จากการทดสอบจริงตามมาตรฐานที่กำหนดของ แต่ละผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบฉลากประสิทธิภาพสูงของแต่ละผลิตภัณฑ์ มีลักษณะเหมือนกัน จะต่างกันบริเวณข้อความด้านล่าง ซึ่งจะระบุชนิด และแสดงค่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ


     หมวดปั๊มความร้อน (Heat Pump)

การทดสอบและการคำนวณค่าประสิทธิภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในการทดสอบและการคำนวณหาค่าประสิทธิภาพของปั๊มความร้อนที่ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม

โครงการฯ ส่งตัวอย่างเพื่อดำเนินการทดสอบสำหรับการขอรับฉลากประสิทธิภาพสูง โดยจะทำการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพปั๊มความร้อน ตามมาตรฐาน EN 255-3 : 1997 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors. Heating mode. Testing and requirements for marking for sanitary hot water units. และการคานวณหาค่าประสิทธิภาพของปั๊มความร้อนตัวอย่างฉลากประหยัดพลังงงานประสิทธิภาพสูง

สำหรับ ปั้มความร้อน


บริษัทไฮซ์มันน์(ประเทศไทย)รับมอบฉลากประหยัดพลังงาน ปี2561 - 2562   

     พิธีรับมอบฉลากประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยติดฉลาก" ปี 2562 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

      พิธีรับมอบฉลากประหยัดพลังงาน "โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยติดฉลาก"ปี2561 โดยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮซ์มันน์(ประเทศไทย)จำกัด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

credit  :https://www.dede.go.th/ 

photo: https://www.facebook.com/oeccert.egmu 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 


Copyright ® 2020 Heismannthailand.com